3.2.1 Gårdmannsønnen fra Bonderup som ble viktualiehandler i Ølstykke stasjonsby

Gå til INNHOLD

Hans Andersen og Karen Poulsdatter er tippoldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København  gjennom slektslinjen Hans Andersen – Anders Hansen- Ingeborg Kristine Hansen- Holger Jensen – Mads Jensen.

Hans Andersen var av en gårdmannsfamilie i Bonderup i Skibby sokn i Horns herred. Karen Poulsdatter var av en gårdmannsfamilie i Skibby. De giftet seg i 1845 og fortsatte som gårdmannsfamilie på gården i Bonderup.

Karen Poulsen døde kort tid etter at dere førstefødte sønn Anders Hansen ble født. Faren giftet seg etter hvert på nytt. Stemoren var betydelig yngre enn Hans. Hun ble sittende i uskiftet bo, da faren til Anders døde. Det ble hennes eldste sønn, Lars Peder Hansen, som overtok gården i Bonderup.

Anders Hansen giftet seg i 1888 med en husmannsjenta Anna Christine Jacobine Pedersen fra Bonderup Old. De kjøpte en liten gård i Værløse utenfor København, hvor børnene vokste opp. Siden solgte de denne gården og fikk en viktualieforretning i den nye Ølstykke stasjonsby.

Hans Andersen var bonde på Bonderup gård matrikkel nr. 24 i Bonderup by i Skibby sokn. Han overtok garden etter sin far i 1844. Gårdene i Bonderup hørte før selveie til Selsø gods. Gårdene ble utskiftet ….   Festerne fikk arvefesteskjøte i …. og fikk skjøte på gårdene  ….

I Skøde- og panteprotokollen for Skibby sogn, Bonderup by, finner vi denne rekke av brukere på gården i Bonderup, (matr. nr. 3) matr. nr. 24, som familien bodde på: 

Den 16.oktober 1770 Lars Jørgensen, den 30.oktober 1799 til hans sønn Anders Larsen, den 14.oktober 1844 til hans sønn Hans Andersen, den 13.juli 1880 uskiftet ektefelle Karen Sophie Pedersdatter. Den 22.desember 1894 gir Karen Sophie Pedersdatter skjøte til sønnen Lars Peder Hansen på matr. 24, 23d, 30 og andel i matr. 23b (Arkivalieronline, Realregistre, skøde- og panteprotokoller, Frederiksborg amt, Horns herred, Realregister: 1.rekke (1837-1893), Skibbye sogn, Bonderup Bye, Matr. 24, Folio 102 (bilde 30))

Historien fortsetter i ny protokoll, nå er eiendommen registrert som matr. 24a i Bonderup: Skifteudskrift som adkomst for arvinger efter Caroline Amalie Hansen, nemlig Harriet, Hanne, Marie, Axel og Laura Hansen på 24a og 23d. Den 1.mars 1918 arveudlegsskøde for L.P. Hansens arvinger til Harriet Hansen og Marie Hansen på 24a og 23d. Den 30.september 1921 skøde fra L.P. Hansens arvinger til Rasmus Andersen på 24a, 23d og 25 (Arkivalieronline, Realregistre, skøde- og panteprotokoller, Frederiksborg amt, Horns herred, Realregister: 2.rekke Skibby (1870-1947), Skibby sogn, Bonderup By, Matr. 24a, Folio 32 (bilde 34))

Innhold:

1. Forhistorien på gården i Bonderup
1.1 Lars Jørgensen (xx-xx) og Kirsten Tyesdatter (xx-xx)
1.2 Anders Larsen (xx-xx) og Ane Jensdatter (xx-xx)
2. Hans Andersen (1806-1880)
3. Karen Poulsdatter (1808-1848)
4. Ekteskapet til Hans Andersen og Karen Poulsdatter
4.1 Anders Hansen (xxxx-xxxx)
5. Hans Andersens 2.ekteskap med Karen Sophie Pedersen (1820-1909)
6. Ekteskapet til Anders Hansen og Anna Christine Jacobine Pedersen (xx-xx)
7. Barna til Anders Hansen og Anna Christine Jacobine Pedersen
7.1 Anders Lauritz Hansen (1885-xxxx)
7.2 Ane Camilla Hansen (1889-xxxx)
7.3 Ingeborg Christine Hansen (1891-1943)
7.4 Hans Peder Nicolai Hansen (1897-xxxx)

1.Forhistorien på gården i Bonderup

Gårdene i Bonderup by hørte før overgang til selveie til Selsø gods.

1.1 Lars Jørgensen (ca.1743-før1801) og Kirsten Tyesdatter (ca.1744-før 1801)

Lars Jørgensen var født ca.1743,

beregnet ut fra alder oppgitt i folketellingene. Hans foreldre var gårdmand i Bonderup Jørgen Nielsen og xxxx

Lars Jørgensen ble fester på Bonderup matr. 24 den 16.oktober 1770.

Den 30.desember 1767 fikk Lars Jørgensen festebrev på den gaard i Bunderup som Jørgen Nielsen sidst beboede …… (Arkivalieronline, Godser, baronier, grevskaber og stamhuse, Frederiksborg amt, Selsø og Lindholm Godser, Festeprotokol (1719-1821), Folio xx (bilde 231), Nr. 92)

Den 10.april 1764 fikk Laurs Jørgensen festebrev på den gaard i Bunderup som Anders Jørgensen sidst beboede ……. (Arkivalieronline, Godser, baronier, grevskaber og stamhuse, Frederiksborg amt, Selsø og Lindholm Godser, Festeprotokol (1719-1821), Folio 205 (bilde 210), Nr. 65)

Hans kone Kirsten Tyesdatter var født ca.1744.

Hennes foreldre var gårdmann i Bonderup Thyge Hansen, skifte 3.februar 1756 (folio 317 i Selsø gods skifteprotokol) og ægtefælle Kirsten Laursdatter. 

Lars og Kirsten ble formodentlig gift senest i 1767.

Finner dem ikke i folketellingen 1801. Samtidig ser vi at deres sønn Anders Larsen overtok festet på gården i 1799. Det er nærliggende å tro at de var døde innen 1801.

Folketellingen 1787 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup bye, husstandsnr. 92

 • Hosbonde Lars Jørgensen, 44 år (født ca. (farfaren til Hans Andersen)
 • Madmoder Kirsten Tyesdatter, 43 år (født ca.1744) (farmoren til Hans Andersen)
  • Deres barn Anders Larsen, 20 år (født ca.1767) (faren til Hans Andersen)
  • Deres barn Karen Larsdatter, 16 år
  • Deres barn Ellen Larsdatter, 11 år
  • Deres barn Inger Larsdatter, 2 år
 • Hans kones moder, enke, Kirsten Larsdatter, 70 år (oldemor til Hans Andersen)
 • På gården bor også en tjenestekarl og en tjenestepike

1.2 Anders Larsen (ca.1766-før1840) og Ane Jensdatter (ca.1777-xx)

Anders Larsen var han født ca.1766,

beregnet ut fra alder oppgitt i folketellingene.

Anders Larsen ble fester på matr. 24 i Bonderup den 14.oktober 1799.

Ane Jensdatter var født ca.1777.

Hennes foreldre er foreløpig ukjente.

Anders og Ane ble formodentlig gift kort før 1801.

Anders Larsen var død før 1840. Ane Larsdatter var død kort tid etter 1845.

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup bye, husstandsnr. 2

 • Hosbonde Anders Larsen, 35 år (født ca.1766) (faren til Hans Andersen)
 • Madmoder Ane Jensdatter, 25 år (1776) (moren til Hans Andersen)
 • På gården bor det også to tjenestekarle og en tjenestepige

Folketelling 1834 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderups bye, husstandsnr. 102, en gård

 • Gårdmand Anders Larsen, 68 år (født ca.1766) (faren til Hans Andersen
 • Hans kone Ane Jensdatter, 57 år (født ca.1777) (moren til Hans Andersen)
  • Deres barn Hans Andersen, 29 år (født ca.1805)
  • Deres barn Ane Andersdatter, 20 år
  • Deres barn Lars Jørgen Andersen, 16 år
 • På gården bor også en tjenestepige

2. Hans Andersen (1806-1880)

Hans Andersen ble fester på Bonderup matr. 24 den 14.oktober 1844.

Hans Andersen ble født den 26.oktober 1806,

døpt i Skibby kirke, far gårdmand Anders Larsen, Bonderup, Selsøe gods (Enesteministerialbok, Frederiksborg amt, Skibby sogn, 1745-1815).

Konfirmert i Skibby kirke i 1821 Hans Andersen,

døpt 26.oktober 1806, far gårdmand Anders Larsen i Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Folketelling 1840 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup, husstandsnr. 46, en gård

 • Gårdbestyrer for hans moder, Hans Andersen, 32 år
 • Ane Andersdatter, 24 år
 • Hans broder Lars Andersen, 23 år
 • Hans broder Anders Andersen, 20 år
 • Hans moder, enke, Ane Jensdatter
 • På gården bor også en tjenestepige

Folketelling 1845 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup, husstandsnr. 44, matr.nr. gården nr. 3

 • Eier af gaarden, ugift, Hans Andersen, 37 år, født i Skibbye
 • Hans broder, tjener ham, ugift, Lars Andersen, 26 år, født i Skibbye
 • Hans moder, enke efter gaardmand, Ane Jensdatter, 69 år, født i Sæbye, Roeskilde (født ca.1776)
 • På garden bor også en tjenestekarl og en tjenestepige

3. Karen Poulsdatter 1808-1848

Karen Poulsdatter var fra Skibby by.

Hennes far Povel Jensen var født i Skibby by ca.1771, hennes mor Kirsten Larsdatter var født ca.1772. De giftet seg i Skibby kort før 1800.

Døde xx

Farfaren til Karen xxx

Folketelling 1787 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Schibbye bye, husstandsnr. 18

 • Madmoder, enke, Karen Larsen, 55 år (født ca.1732) (farmoren til Karen Poulsdatter)
  • Hennes datter af 1.ekteskap Ingeborg Olsdatter, 23 år
  • Hennes barn af 2det ekteskap Povel Jensen, 16 år (født ca.1771) (faren til Karen Poulsdatter)
  • Hennes barn af 2det ekteskap Christian Jensen, 14 år
 • Hennes broder, blind nyder almisse, Lars Larsen, 60 år
 • På gården bor også en tjenestekarl

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Schibbye bye, husstandsnr. 4

 • Hosbonde Povel Jensen, 29 år (født ca.1772) (faren til Karen Poulsdatter)
 • Madmoder Kirsten Larsdatter, 28 år (født ca.1773) (moren til Karen Poulsdatter)
  • Barn Karen Poulsdatter, 1 år (eldre søster til «vår» Karen Poulsdatter)
 • Mandens moder, enke, Karen Larsdatter, 67 år (født ca.1734)
 • På gården bor også to tjenestekarle og en tjenestepige

Døpt i Skibby den 10.januar 1809

gårdmand Povel Jensens datter Karen Poulsdatter, Skibbye, Universitetets gods (Enesteministerialbok, Frederiksborg amt, Skibby sogn, 1745-1815).

Konfirmert i 1823 Ane? (Karen) Poulsdatter,

døpt 10.januar 1809, far gårdmand Poul Jensen i Skibbye (Hovedministerialbok, Skibby sogn, 1814-1846).

Folketelling 1834 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Skibby bye, husstandsnr. 20, en gård

 • Gårdmand Poul Jensen, 63 år (født ca.1771)
 • Hans kone Kirsten Larsdatter, 62 år Født ca.1772)
  • Deres barn Karen Poulsdatter, 26 år
  • Deres barn Lars Poulsen, 23 år
  • Deres barn Hans Poulsen, 21 år
 • På gården bor også et pleiebarn, en tjenestekarl og en tjenestepige

Folketelling 1840 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Skibby bye, husstandsnr. 140, en gård

 • Gårdmand, enkemand Poul Jensen, 68 år
  • Hans barn Karen Poulsdatter, 31 år
  • Hans barn Lars Poulsen, 29 år
 • På gården bor også en pleiesønn, to tjenestekarle og en tjnestepige

4. Ekteskapet til Hans Andersen og Karen Poulsdatter

Viet i Skibby kirke den 8.april 1845

ungkarl, arvegaardfester i Bonderup, Hans Andersen38 1/4 år gammel, og pigen Karen Poulsdatter, 36 år, ? faderen Poul Jensen i Skibbye, forlovere gaardmand Poul Jensen af Skibby og Jacob Andersen af Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846)

Hans og Karen fikk barnet

4.1 Anders Hansen,

født 28.september 1846, døpt 26.november, foreldre Hans Andersen gårdmand i Bonderuop og hustru Karen Poulsdatter, faddere gårdmand Lars Hansen i Bonderup, Jens Andersen i Svegerslev, Niels Andersen i Manderup – ? gårdmand Ole Poulsens kone af Sæbye (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869). Han oppkalles etter sin farfar ved samme navn.

1 ½ år senere dør hans mor Karen Poulsdatter 39 år gammel.

Død den 26.februar 1848, begravet den 4.mars, Karen Poulsdatter, gårdmand Hans Andersen arvegaardfester i Bonderup, datter af gårdmand Poul Jensen i Skibbye (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869).

Anders Hansen er oldefar til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 gjennom slektslinjen: Anders Hansen – Ingeborg Christine Hansen – Holger Jensen – Mads Jensen

Etter at moren døde bodde Anders på gården i Bonderup sammen med sin far og noen tjenestefolk i 5 år, inntil han var 6 1/2 år, før faren giftet seg på nytt.

Folketellingen 1850 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sokn, Bonderup, husstandsnr. 96, en gård

 • Arvegårdfester, enkemann Hans Andersen, 43 år, født i soknet
  • Hans sønn Anders Hansen, 4 år, født i soknet
 • På gården bor også to tjenestepiker og to tjenestedrenge.

5. Hans Andersens 2.ekteskap med Karen Sophie Pedersen (1820-1909)

Gårdmannsfester i Bonderup, enkemann Hans Andersen giftet seg 2.gang

med Karen Sophie Pedersen i Skibby den 9.mars 1853.

Hans var 46 ¼ år og Karen Sophie 32 ¾ år. Karen Sophie var født i Skibby mark den 29.mars 1820. Hennes far var gårdmann og soknefogd Peder Hansen og moren var Margrethe Christensdatter.

Folketelling 1855 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup by, husstandsnr. 3-1, en gård

 • Gårdmand Hans Andersen, 49 år, født i Bonderup
 • Hans kone Karen Sophia Pedersen, 35 år, født i Skibby mark
  • Hans barn Anders Hansen, 9 år, født i Bonderup
  • Deres barn Karen Hansen, 2 år, født i Bonderup
  • På gården bor også en tjenestekarl, en tjenestegdreng og to tjenestepiger

Hans og Karen Sophie fikk etter hvert fem barn, som altså er halvsøsken til Anders Hansen:

2. Karen Hansen,

Født den 17.desember 1853, foreldre gårdmand Hans Andersen Bonderup og hustru Karen Josephoe Pedersdatter (Skibby sogn, Hovedministerialbok (1814-1891), FKVD1846-1869), Folio 55 (bilde 57))

Gift ca.1878 med Lars Hansen, gårdeier i Gerlev sogn.

Dan Anders Hansen og Anna Christine i 1888 giftet seg i Gerlev, var Lars Hansen forlover.

Folketelling 1890, Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn,  Druedalsgaarden (Gaard)

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Lars Hansen   40   Gift   Husfader   Gaardejer   Gjerlev sogn  
Karen Hansen   36   Gift   Husmoder      Skibby  
Kirsten Marie Rasmusen   69   Enke   Aftægtskone      Gjerlev sogn  
Kirsten Marie Hansen   11   Ugift   Datter   Skolesøgende   Gjerlev sogn  
Hans Anders Hansen   8   Ugift   Søn   Skolesøgende   Gjerlev sogn  
Kirstine Johanne Olsen   20   Ugift   Tjenestepige   Tjenestepige   Selsø sogn  
Julius Andersen   35   Ugift   Tjenestetyende   Arbejdsmand   Gjerlev sogn  
Christian Peter Nalentin   16   Ugift   Tjenestetyende   Tjenestedreng   Gjerlev sogn  

3. Lars Peder Hansen,

Født den 30.juni 1855, foreldre gårdmand Hans Andersen og hustru Karen Josephoe Pedersdatter, Bonderup (Skibby sogn, Hovedministerialbok (1814-1891), FKVD1846-1869), Folio 18 (bilde 19), nr. 12

Gift 1892 med Karoline Amalie Pedersen som var født i Ordrup i 1865.

Lars Peder overtok i 1894 gården i Bonderup by matrikkel nr. 24 (24a), som moren hadde sittet på, siden hennes mann Hans Andersen døde.

3.1 Hariet Kristine Hansen, født 17.mars 1893 i Bonderup

3.2 Hanne Sofie Hansen, født 25.mai 1894 i Bonderup

3.3 Marie Hansen, født 17.juni 1895 i Bonderup.

Gift i 1921 med Hans Rasmus Andersen som var født i 1892 i Tikøb. Han ble i 1921 eier av matrikkel 24a (Bonderupgård) etter svigermoren.

3.3.1 Grethe Andersen, født 12.aug 1924 i Bonderup

3.4 Axel Henning Hansen, født 18.sept 1902 i Bonderup

3.5 Laura Karoline Hansen, født 11.mars 1904 i Bonderup

Konfirmert den 30.september 1860 Anders Hansen,

Bonderup bye, født 28.september 1846, foreldre gårdmand Hans Pedersen og hustru Karen Poulsdatter, Bonderup bye (Hovedministerialbok, Skibby sogn, 1846-1869)

4. Birthe Marie Hansen,

Født den 28.mai 1860, foreldre gårdmand Hans Andersen og hustru Karen Josephoe Pedersdatter (Skibby sogn, Hovedministerialbok (1814-1891), FKVD1846-1869), Folio 65 (bilde 67), nr. 3

5. Wilhelmine Hansen,

født den 19.april 1862, foreldre gårdmand Hans Andersen Bonderup og hustru Karen Sophie Pedersdatter (Skibby sogn, Hovedministerialbok (1814-1891), FKVD1846-1869), Folio 71 (bilde 73), nr. 4

6. Ane Kirstine Hansen,

født den 19.april 1862, foreldre gårdmand Hans Andersen Bonderup og hustru Karen Sophie Pedersdatter (Skibby sogn, Hovedministerialbok (1814-1891), FKVD1846-1869), Folio 71 (bilde 73), nr. 5

 

Folketellingen 1860 i Skibby skoledistrikt i Skibby sokn finner vi familien på en gård i Bonderup:

 • Hans Andersen 53 år og
 • hans kone Karen Sophie Pedersen 40 år født i soknet sammen med
  • deres barn Anders Hansen 14 år og hans halvsøsken
  • Karen Hansen 7 år og
  • Lars Peter Hansen 4 år
 • samt to tjenestedrenge og to tjenestepiker.

Folketellingen 1870 i Bonderup distrikt (by) i Skibby Sokn bor på en gård:

 • Hans Andersen 63 år og
 • hans kone Karen Sophie Pedersen 49 år, samt
  • deres barn Anders Hansen 23 år og hans halvsøsken
  • Karen Hansen 16 år,
  • Lars Peder Hansen 14 år,
  • Marie Hansen 9 år,
  • Wilhelmine Hansen 7 år og
  • Ane Kirstine Hansen 7 år
 • samt en tjenestepike og en tjenestedreng.

Ved folketellingen 1880 kan vi se at Hans Andersen er blitt gårdeier. Det bør undersøkes nærmere når utskiftning i Bonderup skjedde og når fæsterne fikk kjøpe gårdene.

Folketellingen 1.februar 1880 i Bonderup by i Skibby sokn bor på en gård:

 • Gårdeier Hans Andersen 73 år og
 • hans kone Karen Sophie Andersen f. Pedersen 59 år samt
  • deres barn Anders Hansen, 33 år ugift og hans halvsøsken
  • Lars Peder Hansen 24 år,
  • Birthe Marie Hansen, 19 år,
  • Wilhelmine Hansen 17 år og
  • Anna Kirstine Hansen 17 år
 • samt to tjenestefolk.

Hans Andersen døde d.2.mai 1880

i en alder av 73 år.  I kirkeboken for Skibby sokn er gift gårdmann i Bonderup Hans Andersen innført som gravlagt d.10.mai 1880 i Skibby.

Den 4.mai 1880 er det anmeldt til skifteretten (skifteprotokoll for Horn herred) at gårdmann Hans Andersen av Bonderup er avgått ved døden etterlatende enken Karen Sophie Pedersen og børn

I, av første ekteskap Ander Hansen 33 år

II, av siste ekteskap

 1. Karen Hansen gift med Lars Hansen
 2. Lars Peder Hansen 24 år
 3. Marie Hansen 19 år
 4. Anna Kirstin Hansen 17 år
 5. Vilhelmine Hansen 17 år

Enken akter å sitte i uskiftet bo.

Anders har i 1888 flyttet til Værløse.

Hans stemor og halvbror sitter igjen på gården i Bonderup. Hermed er forbindelsen til den gården i Bonderup i Skibby, hvor Anders Hansen ble født som den eldste sønn og vokste opp, brutt.

Bodde Anders på gården i perioden fra hans far døde i 1880 til han flyttet til Værløse i 1888? Da han fikk sønnen Anders Lauritz utenfor ekteskap i 1885, er det ved innførselen av sønnen i Skibby kirkebok anmerket at faren var ungkarl Anders Hansen i Bonderup. Hvor bodde moren til Anders Lauritz da han ble født?

Folketellingen 1890 i Bonderup by i Skibby sokn bor på en gård:

 • Enke og gårdeier Karen Sofie Hansen 69 år og
  • hennes barn Lars Peder Hansen 34 år ugift og
  • Anna Kirstine Hansen 27 år ugift
 • samt to tjenestefolk.

Folketellingen 1901 i Skibby bor på gården med matrikkel nr. 24 i Bonderup:

 • Lars Peder Hansen og
 • hustru Karoline Pedersen med barna
  • Kristine,
  • Sofie og
  • Marie.

Folketellingen 1906 bor på matrikkel nr 24, 30 og 23d i Bonderup

 • gårdeier Lars Peder Hansen med
 • konen Karoline Amalie og barna
  • Hariet Kristine,
  • Hanne Sofie,
  • Marie,
  • Axel Henning og
  • Laura Karoline.

Død den 20.februar 1909

i Ochlenschlagersgade? 6, København, begravet på Skibby kirkegaard den 27.februar, Karen Sofie Andersen, født Pedersen, 88 år, enke efter gårdejer Hans Andersen i Bonderup. Født Skibby Mark af foreldrene sognefoged Peder Hansen og hustru Margrethe Christensdatter (Kontraministerialbok Skibby sogn 1892-1909).

Folketellingen 1911 i Bonderup bor på matrikkel nr. 26 ?

 • gårdmann Lars Peder Hansen med
 • konen Karoline Amalie og barna
  • Hanne Sofie,
  • Marie,
  • Axel Henning og
  • Laura Karoline.

Død den xxxxx Lars Peder Hansen

Ved folketellingen i 1916 bor på matrikkel nr. 24

 • gårdeier Karoline Hansen med barna
  • Hanne,
  • Marie,
  • Aksel og
  • Laura.

Ved folketellingen i 1921 bor på matrikkel nr. 24A

 • ugifte Kirstine Hansen og
 • hennes ugifte søster Laura Hansen.
 • På gården bor også en fodermester med sin kone og datter.

I 1921 ble gården solgt til Rasmus Andersen. 

Rasmus Andersen var gift med datteren til Hans Andersen og Karen Sophies datter Marie. Dermed fortsatte slektens historie på gården, som hadde vært i slekten siden Lars Jørgensen festet den i 1770.

Ved folketellingen i 1925 bor på matrikkel 24a Bonderupgård

 • Rasmus Andersen,
 • hans kone Marie Hansen og
  • barnet Grethe Andersen.

6. Ekteskapet til Ander Hansen og Anna Christine Jacobine Pedersen

Viet i Gerlev kirke (Horns herred) den 13.oktober 1888

ungkarl, gårdeier Anders Hansen av Bringe, Kirkeværløse sokn, 42 år gammel, og pike Anne Kristine Jakobine Pedersen af Bringe, Kirkeværløse, 23 år gammel, forlovere gårdmand Lars Hansen, ?, og inderst L. Nielsen, N. Dr. Anmerket i kirkeboken; Kongebrev av 14/9 1888; attest fra sogneprest og kirketjener i Kirkeværløse av 9/10; faderens; attest fra Skibby sogneråd (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1876-1891).

Forloveren Lars Hansen var svogeren til Anders Hansen, gift med hans eldste stesøster Karen. Vi finner finner familien i folketellingene i Gerlev.

Folketelling 1890 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Gerlev, matr.nr. 8 Druedalsgaarden

 • Gårdeier Lars Hansen, 40 år, født i Gjerlev sogn
 • Husmoder Karen Hansen, 36 år, født i Skibby (stesøsteren til Anders Hansen)
  • Datter Kirsten Marie Hansen, 11 år, født i Gjerlev sogn
  • Sønn Hans Anders Hansen, 8 år, født i Gjerlev sogn
 • Aftægtskone, enke, Kirsten Marie Rasmussen, 69 år, født i Gjerlev sogn
 • På gården bor også 3 tjenestetyende

Det er jo bemerkelsesverdig at de måtte til Gerlev for å gifte seg, og for så vidt også at det ifølge kirkeboken ser ut til, at de hadde flyttet sammen til Bringe før de giftet seg.

7. Barna til Anders Hansen og Anna Christine Jacobine Pedersen

7.1 Anders Lauritz Hansen (1885-xxxx)

født 11.oktober 1885 i Bonderup, døpt i Skibby kirke den 22.november, foreldre ugifte Anna Christine Jakobine Pedersen, datter af hmd . P. Kaspersens kones første ekteskap – Bonderup. (19 år) – udlagt som barnefader ungkarl Anders Hansen, Bonderup, fadderne Hmd. ?. Jensen ? Bonderup, Hmd. P. J. ?, Bonderup, Hmd. P. Kaspersen, Bonderup, Ungk. Carl Chr. Nielsen, ? (Hovedministerialbog Skibby sogn 1879-1891)

Konfirmert i Værløse den 1.oktober 1899 Anders Lauritz Hansen, bosted hjemme, foreldre ugift Anna Cathrine Jacobine Pedersen og husmand Anders Hansen i Bringe, født 11.oktober 1885 på Bonderup Overdrev, døpt i Skibby kirke den 22.november 1885 (Kontraministerialbog Værløse sogn 1892-1902).

Ved folketellingen den 1.februar 1901 ser det ut som han var flyttet hjemmefra. Da var han 15 år. Har imidlertid ennå ikke funnet ham i tellingen.

Den 1.mai 1910 er nattevagt Anders Lauritz Hansen, født 1.oktober 1885 i Skibby, og ægtefælle Ingeborg Maren Bodil Hansen, født 31.januar 1889 i Kyndby, registrert flyttet fra Vestre Kirkegårds Vej til Boligen ved Centralværkstederne, Godsbanegården. Den 1.mai 1916 er de registrert flyttet til Sigerstedgade 5, 4 (Københavns Stadsarkiv, Politiets registerblade, Station 5 (Vesterbro)). I 1921/22 bodde de i Sigerstedgade 5 omtrent midt mellom Dybbølsbro og Enghave stasjoner på Vesterbro. De byggede senere hus i Danhaven 18 i Valby.

Gift i Kristkirken den 21.mai 1911 ungkarl, nattevagt, Anders Lauritz Hansen, Statsbanernes tjenesteboliger v/Enghavevej, født i Skibby sogn11.oktober 1885, Sønn af Ander Hansen og hustru Anna Katrine Jakobine født Pedersen, Ølstykke, og pigen Bodil Maren Ingeborg Andersen, Portnerboligen, Tjenesteboligerne v/Enghavevej, født i Kyndby sogn 31.januar 1889, datter af avdøde gaardeier Niels Jensen Andersen og efterlevende hustru Ane Dorthea født Jensen, Portnerboligen, Tjenesteboligene, Enghavevej (Kontraministerialbok, Staden København, Kristkirkens sogn, 1900-2003).

Ved dåpen til hans nevø Anders Peter Børge Jensen i Ølstykke i oktober 1918 var jernbaneassistent Laurits Hansen og hustru fra København faddere. Laurits var jernbanearbeider i D.D.S.

1.1 Dorrit Camilla Hansen – Født den 11.juni 1912, døpt den 28.juli i Kristkirken, Statsbanernes tjenesteboliger C2, Enghavevej,, foreldre nattevagt Anders Lauritz Hansen, 26 år, og hustru Bodil Maren Ingeborg født Andersen, 23 år, viet i Kristkirken 21.mai 1911; faddere detaljhandler Anders Hansen, Ølstykke; maskinarbeider Christian Johan Andersen; ugift Anna Christiane Andersen (Kontraministerialbok, Staden København, Kristkirkens sogn, 1900-2003).

Hun var ugift, døde i København i 1995.

1.2 Anna Alice Hansen – Født den 15.juni 1920, døpt den 18.juli, København, Absalons sogn, Sigerstedgade 5 IV, foreldre Jernbanearbeider Anders Laurits Hansen og hustru Maren Bodil Ingeborg født Andersen; faddere huseier Anders Hansen, Villa «Arne», Ølstykke; karetmager Hans Hansen, Hallandsgade 6; Moderen; frk. Anna Andersen, Paludan Mullersvei 3 (Kontraministerialbok, Staden København, Absalons sogn 1917-2003)

 Hun giftet seg i 1953 med Eino Tuominen. De bodde i Espoo ved Helsinki. Hun døde i Espoo i 1984.

7.2 Ane Camilla Hansen (1889-xxxx)

født 18.september 1889, døpt i kirken 1.desember, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Jacobine født Pedersen (23 år), Bringe, blandt fadderne finner vi gårdbestyrer Lars Hansen (halvbroren til Anders som bestyrer gården i Bonderup for moren) (Kontraministerialbok Københavns amt, Værløse sogn, 1867-1891).

i Bringe i Værløse sokn i Smørum herred i Københavns amt.

Konfirmert i Værløse den 4.oktober 1903 Ane Camilla Hansen, født 18.september 1889 i Bringe, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Jacobine Pedersen af Bringe (Kontraministerialbok Værløse sogn 1902-1912).

I 1906, da foreldrene fortsatt bodde i Bringe i Værløse, var hun 17 år gammel flyttet hjemmefra. Det er registert (Politiets registerblade i København) at Ane Camilla Hansen den 29.januar 1907 var flyttet fra Værløse til Vesselsgade 9 hos Olsen, stilling tjenestepike (Wesselsgade på Nørrebro). Den 3.november 1913 flyttet hun fra Frederiksberg til Bagerstræde 1, 4., hs Pedersen, stilling kontorist (Bagerstræde på Vesterbro).

Hun giftet seg i 1915 med Gert Hans Peter Nielsen, i et dobbeltbryllup i Ølstykke kirke sammen med sin søster Ingeborg Kristine.

De bodde til 1932 i Göteborg, hvor Gert arbeidet i Store Nordiske Telegrafselskap. Derfra flyttet de til Lyngby, hvor de bygde hus. Deres barn ble født i Göteborg. Holger Jensen bodde hos sin tante Ane Camilla i Lyngby, etter at hans far døde i 1938.

2.1 Edith Ingeborg Nielsen, født i 1918. Edith var ugift bodde ennå år 2005 i huset i Lyngby.

2.2 Birte Margrete Nielsen, født i 1924. Jeg har ikke funnet ut av om hun var gift og hadde barn.

2.3 Sven-Erik Gert Nielsen, født i 1926. Gift med Jytte?

7.3 Ingeborg Christine Hansen (1891-1943)

født den 14.mai 1891, døpt i Værløse kirke den 19.juli, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Christine Jacobine Pedersen (25 år) af Bringe, faddere; barnets moder; pigen Christine Hansen af Bringe; gårdeier Lars Hansen af Gerløv (Jægerspris); gårdbestyrer Anders Jørgen Andersen af Bringe; Frederik Hansen af Bringe (Hovedministerialbok 1869-1892 for Værløse sokn (Smørum herred) i Københavns amt).

Konfirmert den 1.oktober 1905 i Værløse kirke Ingeborg Christine Hansen, født den 14.mai 1891 i Bringe, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Christine Jacobine født Pedersen af Bringe (Kontraministerialbok Værløse sogn 1902-1912).

I 1906, da familien bodde i Bringe i Værløse, bodde hun fortsatt hjemme. I 1911, da hun var 20 år og foreldrene hadde flyttet til Ølstykke stasjonsby, var hun flyttet hjemmefra. I Politiets registerblade i København er registrert at Ingeborg Christine Hansen den 18.oktober 1910 var flyttet fra Værløse til Vesselsgade 9, stuen, hos Olsen, stilling tjenestepige (Wesselsgade på Nørrebro). Hun arbeidet visstnok på et ismeieri i København (Birgitte).

Hun giftet seg med Jens Nielsenius Jensen på sin fødselsdag i 1915, i et dobbeltbryllup i Ølstykke kirke sammen med sin søster Ane Camilla Hansen. Hun var 24 år og Jens var 30 år. Da ekteskapet er innført i kirkeboken, er Jens Nielsenius oppgitt å være gårdeier i Alsønderup sokn.

Ved folketellingen i 1916 er de imidlertid oppført under Ølstykke Udlejre/Ølstykke stasjonsby matr.nr 7. Her bor viktualiehandler Jens Nielsenius Jensen og hans kone Ingeborg Kristine – sammen med Anders Hansen med privat formue og hans kone Anna Kristine og deres sønn karetmagersvenn Hans Peter Nikolaj Hansen. Det er anmerket at han arbeider for karetmaker Nielsen i Hillerød.

De ser slik ut til at de begynte å hjelpe foreldrene til Ingeborg i   viktualiebutikken ”Pålæget” på hjørnet av Dannebrogsvej og Frederiksborgvej (nu hjørnet av Dannebrogsvej og Rådhus alle) i Ølstykke stasjonsby, kort tid etter at de giftet seg.

I 1931 overtok de butiken og i 1937 solgte de butikken i Ølstykke og kjøpte matr.nr. 8a Holmegården i Vassingerød By i Uggeløse sokn i Lynge-Frederiksborg herred i Frederiksborg amt (i dag Allerød kommune i Region Hovedstaden).

I kirkebok for Hillerød er innført: Død 23.juli 1943 Ingeborg Christine Jensen f. Hansen, 52 år, Cigarhandlerske Helsingørgade nr. 26, enke etter Jens Nielsenius Jensen, Vassingerød. Hun ble gravlagt sammen med sin mann på Ølstykke kirkegård.

3.1 Anders Peter Børge Jensen, født den 19.september 1918 i Helligånds sokn i København og ble døpt i Ølstykke kirke den 27.oktober, død den 11.juni 2002 i København. Børge Jensen var fondsbørsvekselerer i København og frem til 1998 direktør i AS Interpart. Giftet seg i Broager kirke den 27.februar 1955 med Otta Emilie Nielsen.

3.2 Rigmor Jensen, født den 17.juni 1920 i Ølstykke, død den 2.påskedag 2011 i København. Gift med finmekaniker i København Aage Viggo Døssing. Bosatt i Rødovre.

3.3 Inger Jensen, født den 4.juni 1926 i Ølstykke, død den 5.april 2010 i København. Advokatsekretær i København, ugift.

3.4 Holger Jensen, født den 8.september 1927 i Ølstykke, død den 30.november 2009 i Stege på Møn. Gift med Bertha Rongen. Utdannet cand. merc. Bosatt i Trørød, København og på Møn.

3.5 Birgitte Jensen, født den 11.april 1930 i Ølstykke. Gift med kontorsjef i København Jørgen Kellermann. Birgitte arbeidet i sosialstyrelsen. Bosatt i Virum.

3.6 Anna Ragna Jensen, født den 25.juli 1933 i Ølstykke, død den 13.februar 2003 i Virum. Gift med ingeniør i København Iwan Krasilnikoff. Ragna var lærer i gymnasiet, bosatt i København og Virum.

7.4 Hans Peder Nicolai Hansen (1897-xxxx)

født den 3.februar 1897, døpt i Værløse kirke den 16.april, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Jacobine Christine Pedersen (30 år) af Bringe, faddere gårdbestyrer Anders Pedersen og hustru Anna Kirstine Hansen af Ordrup; pigen Marie Hansen af Gerløv; gårdeier Lars Hansen af Gerløv; gårdeier Lars Peder Hansen af Bonderup, Skibby sogn (Kontraministerialbog Værløse sogn 1892-1902).

i Bringe i Værløse sokn i Smørum herred.

I 1909 solgte foreldrene gården i Bringe og flyttet sammen med Hans Peder til Ølstykke stasjonsby. De andre børn var flyttet ut hjemmefra.

Konfirmert den 9.april 1911 i Ølstykke kirke Hans Peder Nicolai Hansen, Ølstykke, født i Værløse sogn den 3.februar 1897, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Jacobine Christine født Pedersen af Ølstykke (Kontraministerialbok Ølstykke sogn 1892-1912).

I 1916 var han karetmakersvenn hos en karetmaker i Hillerød.

Den 7.mai 1922 giftet ungkarl karetmaker av København Hans Peder Nikolai Hansen seg i Gentofte kirke (Gentofte sokn, Sokkelund herred, Københavns amt) med pige av Jægersborg Lilli Elvira Bredahl, datter av maler av Jægersborg Claus Nikolai Bredahl og hustru Valborg Juliane Petersen. I kirkeboken er det oppgitt at Hans tilhørte folkekirken, mens Lilli tilhørte den rom katolske kirke. Det gjøres oppmerksom på at børnene oppdras i folkekirken. Hans forlover var hans bror jernbanearbeider Laurits Hansen fra Sigerstedgade 5 (på Vesterbro).

Hans og Lilli var i 1927 faddere ved Holgers dåp i Ølstykke. Da er det oppgitt at Hans Hansen var karetmaker og at de var bosatt i Hvidovre.

Hans begynte senere å arbeide hos DSB. Han bodde i Krogstens alle 11 i Hvidovre. Han var aktiv i Bopa (Borgerlige Partisaner, kommunistisk sabotasjegruppe) under krigen (må bekreftes).

4.1 Ejvind Hansen, født 1922 (finner ham ikke i kirkeboken for Gentofte eller Hvidovre i 1922). Han utvandret til Canada omkring 1959. Han ble Jehovas vitne. Det gjorde vist nok også hans mor Lilli.

4.2 Annie Bredahl Hansen, født 12.februar 1929 på Københavns amts sykehus på Frederiksberg. I kirkeboken er faren Hans Peder Nicolai Hansen oppgitt å være karetmaker, moren er Lilli Elvira f. Bredahl. Det er anmerket at faren hadde fast tilhold i Hvidovre sokn (Sokkelund herred, Københavns amt) og hun ble døpt i Hvidovre kirke den 16.juni samme år, en av fadderne var arbeidsmann Laurits Hansen fra København, en annen var Marie Bredahl.

Hans og Lilli ble skilt og Hans giftet seg 2.gang etter krigen? Med xx

4.3 Anna Hansen, f.xx

 

Gå til INNHOLD