3.1 JENS NIELSENIUS JENSEN (1885-1938)

Gå til INNHOLD

MJ/September 2016

Av bondeslekter fra soknene på begge sider av Roskilde fjord i Nord-Sjælland
Jens Nielsenius Jensen

Jens Nielsenius Jensen

Jens Nielsenius Jensen er faren til Holger Jensen fra Ølstykke og farfaren til Mads Anders Rongen Jensen, som ble født i København i 1953. Jens var gift med Ingeborg Christine Hansen.

Jens Nielsenius Jensen ble født den 15.mars 1885 på Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke, hvor han også vokste opp. Han var det syvende og yngste barn i familien. Faren, Peder Jensen, var født og vokste opp på Mademosegård i landsbyen Tørslev i Gerlev sokn. Moren, Inger Johanne Nielsen, var fra Hingstrupgård i landsbyen Lyngerup i Gerlev sokn. De overtok Gjellestensgård i Udlejre fra Peders morbror, straks etter at de giftet seg i 1868.

Peter Jensen - Gårdmann på Gjellestensgård

Peder Jensen – Gårdmann på Gjellestensgård

Peder var av bondeslekt fra soknene Ølstykke, Snostrup og Jørlunde på østsiden av Roskilde fjord i Nord-Sjælland, det var flere soknefogder i slekten. (Legg merke til at Peder ved innførsel i kirkebøkene av fødsel/dåp, konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og død/begravelse er innført med navnet Peder. Bruk av fornavnet Peter, som forekommer på flere hjemmesider på internett, er feil).  Inger Johanne var av bondeslekt fra soknene Gerlev og Dråby på vestsiden av Roskilde fjord. Deres eldste sønn Hans Christian Peter Jensen overtok Gjellestensgård etter sin far i 1904. I 1915 solgte han gården ut av slekten. Da hadde gården vært i slekten, siden soknefogd Mads Nielsen festet gården i 1708 207 år tidligere.

Oldefaren til Jens, Mikkel (Michel) Larsen, var født på gården Selvlyst i Jørlunde sokn i Slangerup kommune. Han ble bonde på gården Gyldendal i Lille Rørbæk i Snostrup sokn, da han i 1789 giftet seg med sin første kone. Han giftet seg 2.gang med Birthe Svendsdatter, en bondedatter fra Store Rørbæk i Snostrup. Deres sønn Jens Mikkelsen vokste opp på Gyldendal i Snostrup. Han giftet seg i 1840 med Ane Kirstine Pedersdatter fra Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke. Samme år som de giftet seg, fikk Jens Mikkelsen festebrev på gården Mademosegård i landsbyen Tørslev i Gerlev sokn i Hornsherred (senere Jægerspris kommune). I 1855 ble han eier av gården.

Oldefaren til Jens, Peder Hansen, overtok omkring 1802 Gjellestensgård fra sin far. Han var gift med Ane Larsdatter fra Kildeholmgård i Ølstykke. Deres sønn Hans Pedersen giftet seg i 1845 med Christine Jensdatter fra Udlejre og overtok Gjellestensgård etter faren. De var imidlertid barnløse. Hans søster Ane Kirstine Pedersdatter var gift med Jens Mikkelsen og var gårdmannskone på Mademosegård i Tørslev. Deres sønn Peder Jensen overtok i 1868 Gjellestensgård etter sin onkel.

Oldefaren til Jens, Anders Pedersen, var født på en gård i landsbyen Landerslev i Hornsherred. Han ble i 1809 trolovet med Else Christensdatter, som var enke etter Ole Pedersen Knabe. Samtidig festet han den utflyttergård i Neder Dråby, som enken hadde, og som enken til ham ville afstå på vilkår at ægte henne. Deres sønn Niels Andersen var altså fra Nederdråby i Dråby sokn i Hornsherred. Vi finner ham som ung mann i 1834 som tjenestedreng hos enken Ane Lisbeth Andersdatter på  Hingstrupgård i landsbyen Lyngerup i Gerlev sokn. De giftet seg i 1834, Ane Lisbeth var 12 år eldre enn Niels. Deres yngste barn var Inger Johanne Nielsen, som giftet seg med Peder Jensen, og ble gårdmannskone på Gjellestensgård.

Oldefaren til Jens, Anders Jensen, var fra Gerlev sokn i Hornsherred. Da hans datter Ane Lisbeth Andersdatter i 1800 ble døpt i Gerlev kirke, ble faren innført i kirkeboken som gårdmann i Gerlev. Det samme ble han, da hans begravelse i 1833 ble innført i kirkeboken. Han var gift med Johanne Larsdatter. Hennes opphav er foreløpig ukjent. Det samme gjelder også i hvilken landsby og på hvilken gård i Gerlev sokn Anders og Johanne bodde. Ane Lisbeth Andersdatter var moren til Inger Johanne Nielsen.

Jens Nielsenius Jensen og Ingeborg Christine Hansen

Jens Nielsenius Jensen var som ung ugift mann noen år i USA, visstnok i California. Det var i årene før og etter 1912, da hans mor døde. Ingeborg Christine ville ikke være med til USA, så han kom tilbake og de giftet seg i Ølstykke kirke den 14.mai 1915. Samtidig flyttet de til Ølstykke, hvor de hjalp hans svigerforeldre i viktualieforretningen. Den 28.juli 1931 fikk Jens skjøte på eiendommen fra arvingene til Anders Hansen og hustru for kr 14 000. I 1937 solgte Jens eiendommen og de kjøpte Holmegården matr. 8a i landsbyen Vassingerød i Uggeløse sokn (Allerød kommune).

Jens og Ingeborg solgte den 14.april 1937 høkerforretningen (slakterforretningen) til mejeribestyrer  Anders Larsen for kr 24 750. Han solgte i 1940 eiendommen til sin svigersønn Helmar Filtenborg for kr 24 119. Helmar Filtenborg (1913-1989) blev født i Ålestrup i Himmerland den 3. august 1913 som søn i en købmandsfamilie. Efter realeksamen og handelseksamen kom han i 1934 til Ølstykke som repræsentant for ostefabrikken ”Schweiz”. I Ølstykke mødte han datteren fra Langager Mejeri, Edel Larsen, og de blev gift i 1936. Sammen overtog de slagter- og viktualieforretningen i stationsbyen, som de drev i mere end 25 år. Helmar Filtenborg var i 1969 Ølstykkes sidste sognerådsformand og derpå kommunens første borgmester i 3 perioder fra 1970-82.

Det sies at Jens fra ungdommen hadde et sterkt ønske om å være landmann. Den 17.april 1937 kjøpte han Holmegården i Vassingerød by. Ved innførsel i skøde- og panteregisteret er den delt på forskjellige steder – Som matr. 8a i folio 215, matr. 8a i folio 462 og matr. 7s i II folio 205. Det er folio 205 vi finner innførselen av Jens kjøp av aiendommen. Skjøte er skrevet den 17.april 1937 fra gårdejer Hans Rasmussen til viktualiehandler Jens N.Jensen for kr 51 000. Den 6.desember 1938 er det gitt en skifteutskrift på eiendommen til enkefru Ingeborg Christine Jensen. Samme dag ga Ingeborg Christine skjøte på eiendommen til forpakter O. Bornebusch for kr 44 000.  (Arkivalieonline, Realregistre, skøde- og panteprotokoller, Frederiksborg amt, Frederiksborg Birk, Realregister: 2.rekke: Uggeløse (1870-1938), II Supplementsregister 1900-1938 Folio 205 (bilde 89), I Hovedregister 1870-1938 Folio 462 (bilde 122), I Folio 215 (bilde 217))

Men allerede den 11.oktober 1938 døde Jens av lungebetennelse 52 1/2 år gammel. Ingeborg måtte gå fra gården. Hun fikk etter hvert en liten tobakksforretning i Hillerød. Den 23.juli 1943 døde også hun av lungebetennelse.

Jens Nielsenius og Ingeborg Christine fikk 6 barn og 11 barnebarn:

Barna til Jens Nielsenius og Ingeborg Christine i 1996 Bak fra venstre Børge, Ragna, Holger Foran fra venstre Birgitte, Inger, Rigmor

Barna til Jens Nielsenius og Ingeborg Christine i 1996
Bak fra venstre Børge, Ragna, Holger – Foran fra venstre Birgitte, Inger, Rigmor

    1. Anders Peter Børge Jensen – Født den 19.september 1918 i Helligånds sokn i København, døpt den 27.oktober i Ølstykke kirke – død den den 11.juni 2002 på Frederiksberg i København. Han var fondsbørsvekselerer i København. Han giftet seg med Otta Emilie Nielsen i Broager kirke den 24.februar 1924. De bodde på Frederiksberg i København og fikk 2 sønner: Franck Brønnum Jensen og Alex Brønnum Jensen.
    1. Rigmor Jensen – Født den 17.juni 1920 i Ølstykke – død 2.påskedag 2011. Hun giftet seg med Aage Viggo Døssing den 11.oktober 1942. Han var finmekaniker i København og de bodde i Rødovre. De fikk 2 døtre: Lene Døssing og Beth Døssing.
    1. Inger Jensen – Født den 4.juni 1926 i Ølstykke – død den 5.april 2010 i København. Hun var advokatsekretær i København. Hun var ugift og barnløs.
    1. Holger Jensen – Født den 8.september 1927 i Ølstykke – død den 30.november 2009 i Stege på Møn. Han var utdannet cand.merc. Han giftet seg med Bertha Rongen i København den 23.juni 1954. De fikk 1 sønn og 3 døtre: Mads Anders Rongen Jensen, Nille Kari Rongen Jensen, Maja Rongen Jensen og Lotte Rongen Jensen.
    1. Birgitte Jensen – Født den 11.april 1930 i Ølstykke. Hun giftet seg med Jørgen Kellermann den 14.mai 1953. De bor i Virum i København. Han var kontorsjef, hun arbeidet i sosialstyrelsen. De fikk 1 datter og 1 sønn: Annemette Kellermann og Jens Kellermann
   1. Anna Ragna Jensen – Født den 25.juli 1933 i Ølstykke – død den 8.februar 2003 i Virum. Hun var  lærer i gymnasiet. Hun giftet seg med Iwan Krasilnikoff den 12.april 1961. De bodde i København og fikk 1 sønn: Søren Krasilnikoff.

Gå til INNHOLD