4.5.6 Slekten Jauhola / Roska i Nesseby

Gå til INNHOLD

– fra Sodankylä til Nesseby på 1830-tallet

1832/33 kom en familie fra Sodankylä til Vadsø/Nesseby. Det var torpare (småbruker) Matts Jauhola, hans kone Walborg og 5 av deres barn i alderen 11 til 1 år, som hadde tatt reisen fra den finske lappmark til ishavskysten i Varanger.

Det nesteldste barn til Matts Jauhola og Walborg, Lisa Greta Mattisdatter Jauhola, som var født i Sodankylä i 1818, ble igjen i Sodankylä, da resten av familien dro til ishavskysten. Hun kom etter til Varanger 10 år senere, i 1842.

Lisa Greta er tipptipp-oldemor til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen:

Matts Jauhola/Roska – Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska – Ane Sophie Trane – Anton Kristian Ovesen – Andrea Georgine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Var familien Jauhola/Roska av finsk eller samisk opprinnelse?

Det er uklart hvilken etnisk tilhørighet familien fremsto med i Finland. Noen av deres i alt 7 barn ble assimilert som finsknorske/norske innbyggere i Nesseby og Vadsø. Andre ble inngiftet i det sjøsamiske miljø i Nesseby og ble assimilerte sjøsamer.

Denne artikkelen er en del av slektsboken til ”norske” Tove Jervidalo.

Som referanse for de ”samiske” etterkommerne, tas det utgangspunkt i samepolitikeren Mathis Johan Mathisen Roska fra Nesseby, som er barn etter det sjette av søsknene. Han giftet seg med Marie Kristine Mikkelsdatter Roska, som er barnebarn etter det tredje barnet i søskenflokken.

I 1835 ble det yngste barnet til Matts og Valborg, Hans Gustav Mattisen Roska, døpt i Nesseby. I kirkeboken er dåpen innskrevet slik: Hans Gustav Mattson, født den 28.januar 1835, døpt i Nesseby den 29.mars s.å., foreldre qven Matts Jauhola og Walborg Mattsdotter, fra Sodankylä, oppholder seg for tiden i Nesseby.

Dette er siste gang vi ser etternavnet Jauhola brukt (med unntak for deres datter Lisa Greta da hun i 1843 giftet seg i Vadsø). Deretter skiftet familien etternavn til Roska. Legg også merke til at Matts/Mattis er benevnt kven.

Lisa Greta Mattisdatter kom fra Sodankylä til Vadsø 10 år etter foreldrene og søsknene. Da hun i 1843 giftet seg i Vadsø, brukte hun Jauhola som etternavn. Men det var også siste gang man ser dette etternavnet brukt i kirkebøkene for hennes vedkommende. Deretter er også hun skrevet som Roska.

Familien ble boende i Nesseby. De har i dag en stor etterslekt i Nesseby og mange andre steder.

Matts og Valborg er konsekvent ført som kven eller karel i kirkebøkene og folketellingene i Nesseby. Alle barna er også konsekvent født som kven i folketellingene. Dette samtidig som det nidkjært og flittigt av prestene og klokkerne i kirkebøkene, og av de som førte folketellingene, er brukt begrepene sjøfinn, fjellfinn og lapp på størstedelen av befolkningen i Nesseby.

Med bakgrunn i dette ovenstående var jeg parat til å presentere Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska, som finsk (etnisk) innvandrer på linje med de andre finske anene til Tove Jervidalo, som kom til Varanger.

Men så begynner tvilen å melde seg. De av barna som giftet seg med nordmenn/finlendere er ført som kven i kirkebøkene. De av barna som giftet seg med sjøfinnpiger, er imidlertid ført som sjøfinn i kirkebøkene, når deres barn er innført som døpt.

Vi finner Roska-familien i boka Nesseby- og Polmakslekter, av Erik Schytte Blix, Bind IX av Samiske samlinger, redaksjon Asbjørn Nesheim. Utgitt av Norsk Folkemuseum, Universitetsforlaget, Oslo 1967. Roska-slekten side 114. Boka kan leses digitalt på Nasjonalbiblioteket www.nb.no. Det skal understrekes at boka i slektshistorisk forstand er en sekundærkilde.

Da begynner jeg å undres. Har den gode Schytte Blix, basert på at det i hans tid i Nesseby var mange etterkommere av de Roska, som giftet seg med sjøfinnpiger, bevist eller ubevist lagt til grunn at deres besteforeldre/oldeforeldre i Finland også var samer. Eller er Jauhola/Roska-slekten en genuin samisk slekt, hvor også den første generasjon som kom til Nesseby, hører med i en slik oversikt over samiske slekter, som han presenterer i boken?

Det er neppe tvil om at de Roska-familiene, som bodde i Nesseby i den perioden fra 1956 til 1967, da Erik Schytte Blix var sokneprest i Nesseby, gjennom 3-4 generasjoner hadde vært fult integrerte i det samiske samfunn i Nesseby.

Barnebarnet etter Mathis og Valborg, Mathis Johan Roska 1876-1956, var en fremtredende samepolitiker gjennom første halvdel av 1900-tallet. Han var bl.a. visedirigent på samenes første landsmøte i Trondheim den 6.-7.februar 1917.

Jeg finner ikke noe sted, hverken i Sodankylä eller i Nesseby, noe som indikerer etnisk opphav til Matts og Valborg, hverken finsk eller samisk. Den eneste betegnelsen på Matts jeg har sett i Sodankylä, var at han var daglønner/håndverker/torpare.

I Norge er de i kirkebøker og folketellinger notert som kven, mens det for øvrig i de samme registre flittigt ble brukt begrepene lapp, sjøfinn eller fjellfinn. Noen av barna deres er i voksen alder benevnt sjøfinn i kirkebøkene, mens de i folketellingene ble betegnet kven. Andre av barnene ble kun benevnt kven. Slektens etniske opprinnelse må drøftes videre.

I husförhörslängdene  i kirkeboken for Sodankylä, hvor Matts Jauhola og familien er innført, og da hans begravelse er innført i kirkeboken for Nesseby, er det notert at han var født 1782 i Kemi. Kemi landsförsamling (Kemin msrk) ligger på begge sider av elva Kemijoki, som kommer nord fra Rovaniemi. Landsförsamlingen ligger mellom det lille Kemi i bunnen av Bottenvika og Tervola församling, som ligger midtveis mellom Kemi og Rovaniemi.

På internett finner vi en usedvanlig grundig og omfattende kildebelagt hjemmeside, som blant annet omtaler familiene på gården Jauhola i Paakkola i Kemin på 1700-tallet, www.takermna.se

Herfra siteres fra Kerstin Maxlahti, 2015-11-29, Hemmanet Jauho i Nedre Paakkola 1694- 1858.docx:

Det finns två hemman Jauho/Jauhola i Kemi landsförsamling i de tidiga Husförhörslängderna 1693-1741, ett i Nedre Paackola, ett i Kyrkoby. Jauho betyder mjöl. Kvarn heter myllä på finska och mjölnare heter mylläri. Jag har inte kunnat få fram om jauho haft en utvidgad betydelse i äldre tid. Jauhola har en yttre lokaländelse som närmast översätts med på men kan också på finska beteckna ägare, d.v.s. på Jauho eller Jauhos hemman. Båda hemmanen kallas Jauho eller Jauhola i de äldre längderna. Senare kallas hemmanet i Kyrkobyn Jauhola och det i Nedre Paackola kallas för Jauho. Byn Paackola ligger vid Kemi älvs östra strand, nordost om Kemi, se karta på föregående sida.

Det er ennå ikke funnet primær kilde for at Matts (Hansen) Jauhola er født på Jauho / Jauhola i Paakkola eller Kyrcoby. Men det kan være en mulig hypotese at han har sitt utspring her, og senere har endt opp som inderst / torpare i Sodankylä midt i den store Lappmarken, og har stiftet familie der.

Selv om det er slått fast at Jauhola er et finsk (etnisk) etternavn, tør jeg foreløpig ikke endelig konkludere, hva som er rett. Må vel leve videre med usikkerheten ennå en stund. Men jeg velger, inntil eventuell ny informasjon dukker opp, å presentere Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska og hennes foreldre og søsken som finske innvandrere uten samisk bakgrunn.

Etterkommerne etter Matts Hansen Jauhola/Roska og Walborg Mattisdatter Kairanvuopio

Vi kan følge familien og etterkommerne til Matts (Mathis) Hansen Jauhola / Roska og Walborg Mattisdatter Kairanvuopio gjennom kirkebøker og folketellinger i Nesseby og Vadsø. Men dette er ingen fullstendig etterkommeroversikt. Det primære formål med artikkelen er å vise barna til Matts og Walborg og etterkommerlinjene til «norske» Tove Jervidalo (1952-) og «samiske» Johan Mathisen Roska (1876-1956).

Matts (Mattis) Hansen Jauhola/Roska, født i Kemi i 1782,

og

Walborg (Valborg) Mattisdotter Kaivanwuopaja (Kairanvuopio), født i Sodankylä 17.juli 1791,

gift i Sodankylä omkring 1814 (Har ikke klart å finne vielsen til Matts Jauhola og Walborg Kairanvuopio, hverken i kirkebok for Sodankylä eller Kemi)

Vi finner familien i husförhörslängdene i kirkebok for Sodankylä.

Rippikirja, Sodankylä, 1812-1823, Inhysset folk, side 192

 • Matts Jauhola
 • Hustru Walborg
 • Dotter Maria
 • Dotter Lisa
 • Son Johan

Rippikirja, Sodankylä, 1824-1830, Torppare, backstugar och inhysat folk samt ??, side 97

 • Mattis Jauhola, født 1882 i Kemi, komt fra Kemi
 • Hustaru Walborg, født 1791
 • Dotter Maria, født 1815
 • Dotter Lisa Greta, født 1818
 • Son Johan, født 1821
 • Dotter Anna Caisa, født 1825
 • Son Erik Wilhelm, født 1826
 • Son Matts, født 1829

Siste gang i Rippikirja Sodankylä 1831-1844, Alaperä gingerlag 1831-1832, side 109 (101)

 • Matts Jauhola født 1782 i Kemi, komt fra Kemi
 • hustru Walborg født 17.juli 1791

og barna

 1. Lisa Greta, født 1818
 2. Johan, født 1821
 3. Anna Caisa, født 1825
 4. Erik Wilhelm, født 1826
 5. Matts, født 21.januar 1829
 6. Brita Susanna, født 19.august 1831

Den siste nattverd for Matts og Walborg er registrert i 1832.

Det ser ut til at foreldrene og alle barna, unntatt Maria/Matia og Lisa Greta, flyttet fra Sodankylä til Vadsø/Nesseby i 1832.

Gift mann Mattis Hansen Roska, 71 år,

døde den 1.februar 1852 i Nesseby (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Kvænenke Valborg Mattisdatter, 75 år,

døde i Nesseby  (Nesseby strandsted) den 28.desember 1866, notert dødsårsak feber (Ministerialbok Nesseby 1865-187)

Matts og Walborg hadde disse barna:

1. Maria (Matia) Mathisdatter Jauhola

født 1815 (Finner ikke fødsel/dåp for Maria i kirkebok for Sodankylä eller Kemi)

Livet til Maria er ukjent. Det vites ikke om hun vokste opp. Hun kom ikke til Norge.

2. Lisa Greta Mathisdatter Jauhola/Roska

født 1818 i Sodankylä

(Finner ikke fødsel/dåp for Lisa Greta i kirkebok for Sodankylä eller for Kemi)

Skrifte barnen (konfirmerte) vid Sodankylä Moder kyrka 1835 (Rippilapset Sodankylä 1833-1872, side 7)

 • Lisa Greta Jauhola, født 1818

Ugifte piker (Rippikirja Sodankylä 1831-1844, side 159)

 • Lisa Greta Jauhola født 1818, alene i Sodankylä fra 1838-1842, anmerket utflyttet i 1842.
Gift i Vadsø den 9.juli 1843

nordmann ungkarl Andreas Olsen, 34 år, født i Sparboen ved Trondheim, oppholder seg i Vadsø, far Ole Fossum, og karelpige Greta Lisa Mattisdatter Juiola (skal være Jauhola), 25 år, født i Sodankylæ, far Matis Johannesen (Klokkerbok Vadsø/Vadsø landsokn 1843-1853)

Lisa Greta og Andreas Olsen Trane må ha møtt hverandre i Vadsø senest rundt årsskiftet 1842/43. I september 1843 ble deres første barn født.

Andreas var 35 år og Lisa 25 år. Det må ha vært et umake par som giftet seg. I tillegg til den forskjellige bakgrunnen deres, var det en aldersforskjell mellom dem på 10 år.

Andreas var et uekte barn av en jente fra en husmannsplass i nærheten av Steinkjer i Nord-Trøndelag. Han dukker opp i Vadsø på begynnelsen av 1840-tallet, da han var i begynnelsen av 30-åra.

Andreas ble født som uekte barn 13.november 1807

på en plass under gården Trane i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag: I kirkeboken for Sparbu 1795-1816, side 218, år 1808, er innført: «1ste Sönd: eft: H 3 K d ved Kjedahl.  Döbt uægtb: Andreas föd under Qvart. Trana d 13 Novbr 1807. Moderen er pige Ane Christophersdatter Tranapl. som har udlagt til Barnets fader Ungkarl og Dragun Ole Olsen Fossum i Sparboens præstegield. Dette er deres 2dre gang de begge have giort sig skyldig i denne forbrydelse. Test: Svend, Sivert, Malena Trana, Rasmus og Ane Löe, Berithe Stigumspl.»

Ved konfirmasjonen er Andreas innført i kirkeboken som Andreas Olson Wiibe.  Foreldrene er imidlertid oppgitt med de samme navn som ved dåpen. Kanskje han var tjenestegutt og bodde på gården Vibe/Vive i Steinkjer, da han ble konfirmert?

Hva Andreas drev med fra han ble konfirmert, og når og på hvilken måte han kom til Vadsø/Nesseby, får være et mysterium. Vi kan slå fast at han iallfall på 1840-tallet, omkring 15 år senere, var i Vadsø.

I 1847 fikk rettighetsmann Andreas Olsen Trane oppmålt eiendommen Slettengata matrikkel 117/Hvistendalsgata 57 i Vadsø (Vadsø bys eiendomshistorie, Trond Ballo 2013, side 678)

Lisa Greta Jauhola/Roska og Andreas Olsen Trane ser ut til å ha flyttet mellom Vadsø by og Klubvik i Nesseby. De må ha bodd i Vadsø frem til begynnelsen av 1850-tallet, da de ser ut til å ha flyttet til Nesseby.

Lisa Greta og Andreas fikk barna:
2.1 Greta Maria Trane,

født den 22.09.1843, døpt i Nesseby den 29.oktober, foreldre nordmann Andreas Olsen og hustru Greta Lisa Mattisdatter av Nesseby (Ministerialbok Vadsø, Nesseby sokn 1838-1855)

Ikke konfirmert i Nesseby, kirkebok for Vadsø for aktuell periode er gått tapt.

Gift i Vadsø den 23.oktober 1864 Peter Nicolai Berg, 27 8/12 år, født i Trondheim, far Georg Fredrik Berg, og Grethe Marie Thrane, 21 ½ år, født i Nesseby, far Andreas Olsen Thrane (Avskrift av registre fra sorenskriveren i Varanger, Hjemmesiden til Trond Ballo, kirkebøkene for Vadsø for denne periode har gått tapt)

Peter (Petter) var bøkker. Greta Maria og Petter Nikolai bodde i midtbyen i Vadsø hele livet. De fikk 8 barn.

Død den 25.september 1897 gift fhv. bøkker, pensjon av kommunen, Peder Nikolai Berg, født 1837 i Tronhjem, bosatt i Vadsø, dødsårsak mavekreft (Ministerialbok, Vadsø by, 1896-1916)

Død den 6.september 1912 enke arbeiderske Grete Marie Berg, født 1843 i Vadsø, bosted Vadsø, dødsårsak årebetennelse (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930)

2.2 Ane Sophie Trane,

født den 19.oktober 1846, døpt den 13.desember i Vadsø, foreldre Andreas Olsen Trane av Vadsø og hustru Lisa Mattisdatter (Klokkerbok Vadsø/Vadsø landsokn 1843-1853)

Ikke konfirmert i Nesseby, kirkebok for Vadsø for aktuell periode er gått tapt.

Ane Sophie fikk uten å være gift sønnen Anton Kristian Ovesen med fisker Ove Gunerius Andreasen født xxx i Sør-Varanger.

2.2.1 Anton Kristian Ovesen, født 25.desember 1863, gift med Josefine Fransisca Svenning

2.2.1.1. Andrea Georgine Ovesen, født 14.juli 1886, gift med Anton Nilsen

2.2.1.1.4 Johanna Nilsen, født 16.desember 1926, gift med Einar Jervidalo

2.2.1.1.4.3 Tove Jervidalo, født 1952 på Kirkenes

Ane Sofie Trane giftet seg i Nesseby den 19.april 1869 med Andreas Persen. De bodde i Klubvik og fikk 4 barn.

Død den 28.juli 1919 kone Anna Sofie Persen, født 1841 i Nesseby, mann fisker Andreas Persen, bosted Klubvik, dødsårsak alderdom (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1898-1921)

2.3 Oline Frederikke Trane,

født den 19.april 1848, døpt 19.mai, foreldre nordmand Andreas Thrane og hustru ? Mathisdatter, Vadsø (Klokkerbok, Vadsø sokn, 1843-1853)

Ikke konfirmert i Nesseby, kirkebok for Vadsø for aktuell periode er gått tapt.

Ved folketellingen i 1865 er hun ugift tjenestepike hos lensmann Abraham Brun på Aarnes i Nesseby. Har for øvrig ikke klart å finne mer om henne.

2.4 Amalie (Emalia) Johanne Trane,

født den 11.mars 1850, døpt 2.juni, Emalia Johanne, far Andreas Thrane og hustru Elisa Mattisdatter, Vadsø (Klokkerbok, Vadsø sokn, 1843-1853)

Ikke konfirmert i Nesseby, kirkebok for Vadsø for aktuell periode er gått tapt.

Gift den 6.juli 1872 ungkarl, fisker, murer, August Larsen, født 7.august 1833 i Tanum i Bohuslän, far Lars Eriksson, og pige  Amalie Johanne Thrane, født 11.mars 1850 i Vadsø, far Andreas Thrane (Ministerialbok, Vadsø sokn, 1872-1878). August var 17 år eldre enn Amalie.

August var murer. De fartet rundt i Nord-Norge. Amalie og August hadde 2 barn.

Død den 21.april 1886 Amalie Johanne, født 1850 i Vadsø, bosted Løksund, mand August Larsen (Ministerialbok, Nordland, Hadsel sokn, 1880-1890)

Død den 19.juni 1899 stenarbeider enkemann August Larsen, født 1834 i Sverige, bopæl Vardø, selvmord ved hengning (Ministerialbok, Vardø bysokn, 1895-1907)

2.5 Elisabeth Trane,

født den 12.februar 1852, foreldre Andreas Olsen Trane og hustru Sofie Mathiasdatter, Vadsø (Klokkerbok, Vadsø bysokn, 1843-1853)

Ikke konfirmert i Nesseby, kirkebok for Vadsø for aktuell periode er gått tapt.

Gift i Vadsø den 29.juni 1873 kvæn enkemann fisker Erik Wilhelm Tapio, født 1837 i Kemiträsk, far Abraham Tapio, og norsk pige Elisabeth Thrane, født 12.februar 1852 i Vadsø, far Andreas Olsen Thrane (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1884). Erik Wilhelm var ca. 15 år eldre enn Elisabeth.

Død i barselseng den 18.november 1874 Elisabeth Andreasdatter Tapio, 26 år (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1884)

2.6 Andreas Nikolai Trane,

f.19.desember 1854, døpt 17.mai 1855, foreldre nordmand Andreas Olsen Trane og hustru Lisa Margrete Mattisdatter, Nesseby (Klokkerbok, Nesseby sokn, 1844-1861)

Konfirmert den 10.mars 1872 nr. 42 i Vadsø kirke, Andreas Nikolai, født 19.desember 1854 i Nesseby, foreldre Andreas Olsen Trane og hustru Lisa Margrethe Mattisdatter, leser godt i bog, kunnskap tarvelig, evner og flid rett godt, forhold meget godt (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1865-1876)

Gift den 19.oktober 1884, fisker Andreas Nikolai Trane, født 19.desember 1854 i Nesseby, far fisker Andreas Trane, og kvæn pige Anna Elisabeth Lassini, fra Perlarsenvig Nesseby, født 15.september 1861 i Kuusamo, far Karl Lassini (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1881-1917)

(Folketelling 1900 i Nord-Varanger) bosted Jakobselv

 • Fiskeri og jordarbeide Nikolai Trane, født 1854 i Nesseby
 • Hans kone Anna Karlsdatter, født 1861 i Finland
 • Datter Signe Therese Nikolaisdatter, født 1888 i Nord-Varanger

Død den 28.september 1901 gift fisker Andreas Nikolai Trane, født 1855 i Nesseby, bosted Jakobselv, dødsårsak lungebetennelse (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1881-1917)

Andreas Olsen Trane døde 19.mai 1855 47 år gammel.

I kirkeboken for Nesseby, hvor han er innført som gravlagt, er det opplyst om hans død, at han ”Druknede næsten ved Vardø, hvor hen han havde begivet seg for at fiske, og hvor også en fra Tanen druknede ved samme lejlighed, begge i beskjænket tilstand” (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Lisa Greta Matisdatter Roska giftet seg 2.gang

som enke med Carl Persen (Karl Johan Pedersen). Gift i Nesseby den 9.august 1863 nordmannsungkarl Karl Johan Pedersen, fra Andersby oppholder seg i Klubvigen, 27 år, far soldat Peder Jensen, og qvænenke Greta Lisa Mattisdatter, født i Sodankylæ, 45 år, far Mattis Hansen (Ministerialbok Nesseby 1856-1864).

Da Greta Lisa og Karl Johan Pedersen (Carl Persen) giftet seg var hun 45 år og han 28 år gammel. De fikk ingen barn.

Carl Persen var en eldre bror til Andreas Persen som giftet seg med datteren til Lisa Greta, Ane Sofie Trane.

(Folketellingen 1865 i Nesseby) bosted Svenskevik Mortensnes

 • Fisker Carl Persen, 27 år, født i Vadsø prgld.
 • Hans kone Lisa Mattisdatter, 49 år, Sodankylä
 • Hans stedatter Lisabeth Andreasdatter, 13 år, Vadsø prgld.
 • Hans stesønn Nicolai Andreasen, 11 år, født i Nesseby
 • Deres pleiesønn Anton Ovesen, 2 år, født i Vadsø prgld. (Lisa var mormor til Anton, som var sønnen til Ane Sofie Andreasdatter Trane)
Nordmand fisker Carl Persen døde den 20.februar 1868

32 år gammel, bosted Klubvigen, «Omkom ved at druknes i Søen, idet Baaden, hvori han var, kantrede» (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1865-1876)

Begge mennene til Lisa Greta Mattisdatter Roska døde altså ved drukning i Varangerfjorden.

Død den 8.desember 1882 kvænenke Anne Lisa Mattisdatter Roska,

68 år, oppholdssted Perlarsenvig (Ministerialbok Nesseby 1877-1884)

3. Johan (John) Mathisen Jauhola/Roska

født 1821 (Finner ikke fødsel/dåp for Johan i kirkebok for Sodankylä eller for Kemi)

Konfirmert i Nesseby den 10.oktober 1841 Johan Mattisen, 20 år, født i Sodankylä sogn, foreldre karel Mattis Johannesen Roska og hustru Valborg. Vaksinasjonsattest fra Sodankylä 1832 (Ministerialbok, Nesseby,1838-1855)

Gift i Nesseby den 3.september 1843 søfin og ungkarl Johan Mattisen 22 år, født i Sodankylä sokn i Finland, opphold i Nesseby, far Mattis Johannesen, og søfinpige Marie Mikkelsdatter 20 år, født i Nesseby, far Mikkel Mikkelsen (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Maria Mikkelsdatter ble født den 2.mai 1823 og døde den 24.juli 1862. Johan og Maria fikk 7 barn, bl.a. deres førstefødte:

3.1 Mikkel Johnsen Roska,

født den 28.september 1845, foreldre søfin og rettighetsmann Johan Mattisen og hustru Marie Mikkelsdatter, bosted Nesseby (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Johan ble gift 2.gang med Anna Pedersdatter Lille, født den 2.februar 1836 – død den 12.juni 1864. 1 barn.

Johan ble gift 3.gang med Karin Michelsdatter Nuorgam, født i Utsjok den 9.november 1835 – død i Nesseby den 31.oktober 1903.

(Folketelling 1865 i Nesseby) bosted Nesseby strandsted

 • Fisker John Matisen Roorka, 41 år, født i Sodankylle Finland
 • Hans kone Karen Mikelsdatter, 30 år, født i Enare Finland
 • Ugift sønn Mikel Johnsen, 21 år, født i Nesseby
 • Ugift datter Valborg Kristine Johnsdatter, 20 år, født i Nesseby
 • Datter Elen Marie Johnsdatter, 17 år, født i Nesseby
 • Sønn Matis Johnsen, 14 år, født i Nesseby

Død den 6.juni 1876 søfin, gift mann John Mathisen Roska, født 1823, oppholdssted Nesseby, døde plutselig formentlig slagtilfelle (Ministerialbok Nesseby 1865-1876)

3.1 Mikkel Johnsen Roska,

født den 28.september 1845 i Nesseby

Gift i Nesseby den 23.oktober 1870 søfinnungkarl Mikkel Johnsen 26 år gammel, født og bosatt i Nesseby, far søfin John Matthisen Roska, og søfinpige Marith Larsdatter 22 år gammel, født i Nesseby, far søfin Lars Andersen (Ministerialbok Nesseby 1865-1876)

(Folketelling 1891 i Nesseby) tellingskrets 1, husliste nr. 65

 • Fisker, gårdbruker selveier Mikkel Johnsen Roska, født 1844 i Nesseby, nationalitet blandet, sprog der tales i hjemmet lappisk
 • Hustru Marith Larsdatter, født 1849 i Nesseby, nationalitet lappisk, fastboende
 • Ugift sønn, fiskeri gårdsarbeid, Johan Mikkelsen Roska, født 1870 i Nesseby, nationalitet blandet
 • Ugift sønn, fisker, Laus Anders Mikkelsen Roska, født 1872 i Nesseby, nationalitet blandet
 • Ugift datter, tjenestepike, Marie Kristine Mikkelsdatter Roska, født 1875 i Nesseby, nationalitet blandet
3.1.3 Marie Kristine Mikkelsdatter Roska,

født den 12.september 1875, innført som døpt den 2.juli 1876, foreldre Søfin Mikkel Johnsen ?? 32 år og hustru Marie Larsdatter 29 år, gift i 6 år (Ministerialbok Nesseby 1865-1876)

Gift i Nesseby den 11.september 1898 sjøfinn Mathis Johan Mathisen Roska, født 1876 i Nesseby, far sjøfinn Mathis Mathisen Roska, og Marie Kristine Mikkelsdatter Roska, født 1875 på Bunes, far sjøfinn Mikkel Johnsen Roska. Det er anmerket: Brudgommen søskenbarn av brudens fader (Ministerialbok Nesseby 1885-1985)

For nærmere om deres ekteskap og om Mathis Johan Roska, se under nr. 6.

4. Ana (Anne) Kajsa Mathisdatter Jauhola/Roska

født 1825 (Finner ikke fødsel/dåp for Ane Caisa i kirkebok for Sodankylä eller for Kemi)

Konfirmert i Nesseby den 22.november 1840 Anne Mattisdatter, 17 ½ år, født i Sodankylä sokn i Kemi Lapmark, foreldre karel Mattis Hansen Roska eller Jauhola og hustru Valborg. Vaksinasjon ifølge medbragt attest utsted av pastor Olof xx i Sodankylä den 27.xx 1832 (Ministerialbok, Nesseby,1838-1855)

Hva som skjedde videre med Anna, etter at hun i 1840 ble konfirmert i Nesseby, har jeg ennå ikke funnet ut av.

5. Erik Wilhelm Mathisen Jauhola/Roska

født mai 1826 Matts Jauhola og hustru´s barn (Syntyneet Sodankylä 1825-1849, side 15 (20))

Konfirmert i Nesseby den 5.november 1843 Erik Mattisen, 18 ½ år, født i Sodankylä, foreldre Mattis Johannesen Jauhola eller Roska og hustru Valborg (Ministerialbok, Nesseby,1838-1855)

Gift 21.oktober 1861 søfin ungkarl Erik Mathisen Roska, 34 år, født i ?? Finland, oppholdssted Nesseby, far Mathis Hansen Roska, og søfinpige Anna Johansdatter, 28 år, født i Finland, far Johan Abrahamsen? (Ministerialbok Nesseby 1856-1864)

Det ser ut til at Erik og Anna fikk minst 2 barn; Johan og Anne.

Død den 26.oktober 1868 søfinkone Anna Johannesdatter, 36 år, oppholdssted Nesseby (Ministerialbok Nesseby 1865-1876)

(Folketelling 1875 i Nesseby) bosted Nesseby

 • Enkemann, gårdbruker selveier fisker, Erik Roska, født 1826 i Sodankylæ Finland
 • Sønn Johan Roska, født 1862 i Nesseby
 • Datter Anne Roska, født 1865 i Nesseby
 • Enke, tjener, Avne Mikkelsdatter, født 1816 i Polmak

Død den 9.oktober 1905 søfinenkemann Erik Mathisen Roska, født 1826 i Finland, bopæl Nesseby, dødsårsak alderdom (Ministerialbok Nesseby 1898-1921)

6. Matts (Mathis) Mathisen Jauhola/Roska

født den 20.januar 1829 torpare Matts Jauhola og hustru Walborg´s son (Syntyneet Sodankylä 1825-1849, side 28 (46))

Konfirmert i Nesseby den 14.oktober 1848 Mattis Mattisen, 18 år, født i Sodankylä i Finland, foreldre karel Mattis Hansen Roska og hustru Valborg Abrahamsdatter. Vaksinert ifølge Lars Nilsens attest av 14.juni 1842 (Ministerialbok, Nesseby,1838-1855)

Gift i Nesseby den 26.august 1866 søfinungkarl Matthis Matthisen Roska, 36 år gammel, født i Sodankylä, oppholder seg i Nesseby, far Matthis Hansen Roska, og søfinpige Bigga Nilsdatter, 24 år gammel, født i Nesseby, far Nils Hansen Kok.

Gift sjøfin Mattis Mattisen Roska døde den 1.desember 1892 gift, født 1829 i Finland, bosted Nesseby, dødsårsak mavesygdom. Bigga Nilsdatter Kok døde den 28.mars 1924 (Ministerialbok Nesseby 1885-1985)

Det ser ut til at Mattis og Bigga fikk minst 5 barn.

(Folketellingen 1885 i Nesseby) bosted

 • Fiskeri og jordbruk Mathis Mathisen Roska, født 1928 i Finland, innflyttet 1823
 • Husmor Bigga Nilsdatter, født 1838 i Nesseby

6.1 Hjemmeværende barn Valborg Mattisdatter Roska, født 1869 i Nesseby

6.2 Hjemmeværende barn Magga Bigga Mathisdatter Roska, født 1871 i Nesseby

6.3 Barn Mathis Johan Mathissen Roska, født 1876 i Nesseby

6.4 Barn Lise Risten Mathisdatter Roska, født 1879 i Nesseby

6.5 Ane Kari Mathisdatter Roska, født 1884 i Nesseby

6.3 Mathis Johan Roska

født den 10.juni 1876, døpt den 3.september i Nesseby, foreldre søfin Mathis Mathisen Roska og hustru Bigga Nilsdatter, han 44 år gammel, hun 32 år, gift i 10 år (Ministerialbok Nesseby 1865-1876)

Konfirmert den 8.november 1891, lappiske konfirmander norsklæsende, Mattis Johan Mattisen Roska, født den 10.juni 1886, bosted Nesseby, foreldre sjøfin Mattis Mattisen Roska og hustru Bigga Nilsdatter. Anmerket: Meget gode kristendomskunnskaper, særdeles gode evner, meget god flid og forhold (Ministerialbok Nesseby 1885-1985)

Gift i Nesseby den 11.september 1898 sjøfinn Mathis Johan Mathisen Roska, født 1876 i Nesseby, far sjøfinn Mathis Mathisen Roska, og Marie Kristine Mikkelsdatter Roska, født 1875 på Bunes, far sjøfinn Mikkel Johnsen Roska. Det er anmerket: Brudgommen søskenbarn av brudens fader (Ministerialbok Nesseby 1885-1985)

For nærmere om Marie Kristine Mathisen Roska, se under nr. 3.

Johan og Marie Kristine ser ut til å ha fått minst 3 barn; Marit, Risten Bigga og Mathis Nils.

Johan Roska, født den 16.oktober 1876, døde den 22.februar 1956. Marie K. Roska (Marie Kristine Mikkelsen), født den 12.september 1875, døde den 28.august 1951 (Gravminner på Digitalarkivet, gravplass Nesseby)

Mathis Johan Roska hadde ikke noen formell utdanning utover folkeskolen men ble allikevel både kjøpmann og herredskasserer. Han var også nominert på lista som stortingskandidat for arbeiderpartiet men måtte av ulike årsaker trekke seg midlertidig fra denne.

Samepolitiker Mathis Johan Roska fra Nesseby (1876-1956)

Vi kan lese om Mathis Johan Roska i boka Samenes første landsmøte, 6.-7.februar 1917, Grunnlaget for samefolkets dag 6.februar, Historisk oversikt-Dokumentasjon-Kommentar, av Peder Borgen, Tapir forlag, Trondheim 1997, lesbar digitalt på Nasjonalbibliotekets website www.bokhylla.no http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012004033 side 99-100:

Mathis Johan Roska var født 19.6.1876 i Nesseby/Unjárga. Han hadde ingen formell utdannelse ut over folkeskolen. Nesseby ble tidlig styrt av arbeiderpartiet, og i spissen sto Isak Saba, som ble stortingsmann, hans bror Petter Saba og Mathis Johan Roska. På den tid var Roska engasjert i Varanger-samenes problem når det gjaldt vinterbeite i grenseområdet mellom Finland/Russland.

Da det var spørsmål om Varanger-samene skulle sende representanter til Landsmøtet i Trondheim, ble det sendt et støttebrev fra 5 samer den 14.1.1917. I brevet stod det blant annet: ”Til Finansminister av den norske og Kongelige regjering, Kristiania. Som en interessert lap i det lappiske befolknings oplysningsarbeid, født i Finmarken av lappiske foreldre og bod her i 40 år fra barnsben av; har had med arbeidet å gjøre mange ganger over evne. Som vor største ønske er, at denne mand som heter Johan Roska av Abelsborg, Næsseby, Finmarken, maatte komme i det store lappemøte som holdes i Trondhjem, Februar. Roska kom til Landsmøtet og ble valgt til visedirigent.

Han ble ansatt som herredskasserer. Ved siden av var han kjøpmann og drev handel med fisk og rensdyrkjøtt. I Warren Sardne, nr. 21, kunne en lese at i 1921 ble kjøpmann Johan Roska nominert på tredje plass for Arbeiderpartiet til stortingsvalget. På grunn av en rettssak måtte han fjernes fra listen. Han ble frikjent, men for sent til å komme tilbake på listen igjen. Overskriften i avisen Waren Sardne karakteriserer hendelsen slik: ”Hvordan lapperne blir berøvet sin ræpresentant paa arbeiderpartiets liste.

Etter at Nygaardsvold ble regjeringssjef i 1935, ble Roska meget aktiv i sin agitasjon for Arbeiderpartiet. Han ble da kaldt ”bolsjevik” og ”kommunist.

Roska hadde gode talegaver og var en flink forteller. Hans hjem var et samlingssted for unge og gamle som ville holde vedlike den samiske fortellertradisjon.

Mathis Johan Roska døde den 22.2.1956.

7. Brita Susanna Mathisdatter Jauhola/Roska

født den 19.august 1831, torpare Matts Jauhola og hustru Walborg´s barn (Syntyneet Sodankylä 1825-1849, side 39 (68))

Konfirmert i Nesseby den 14.oktober 1848 Britha Susanna Mattisdatter, 17 ½ år, født i Sodankylä i Finland, foreldre qvæn Mattis Hansen Roska og hustru Valborg Mattisdatter. Vaksinert ifølge Lars Nilsens attest af 14.juni 1842 (Ministerialbok, Nesseby,1838-1855)

Brita Susanna gift xxx med Østen Eriksen Rudi født 1817 i Slidre i Valdres (har ennå ikke funnet vielsen i kirkebok).

(Folketelling 1865 i Vadsø kjøpstad) bosted Den midtre Bydel

 • Logerende vægter Østen Eriksen, 49 år, født i Valders
 • Hans kone Brita Roska, 32 år, født i Sverige
 • Sønn Erik Martin Østensen, 9 år, født i Vadsø prestegjeld
 • Sønn Knut Østensen, 5 år, født i Nesseby prestegjeld

Død i Vadsø den 15.desember 1866 hustru Britha Susanna Mathisdatter Roska, 35 ½ år, pårørende Østen Eriksen Rudi (Avskrift av registre fra sorenskriveren i Varanger, Hjemmesiden til Trond Ballo, kirkebøkene for Vadsø for denne periode har gått tapt)

8. Hans Gustav Mathisen Jauhola/Roska

født den 28.januar 1835, dødt den 29.mars, foreldre qvæn Matts Jauhola og Walborg Mattsdotter fra Sodankylä, oppholder seg for tiden i Nesseby (Ministerialbok for Vadsø, Nesseby sokn 1821-1839)

Konfirmert i Nesseby den 31.oktober 1852 Hans Gustav, 17 år, født den 28.januar 1835 i Nesseby, foreldre qvæn Mattis Hansen Roska eller Jauhola og hustru Valborg Mattisdatter  (Ministerialbok, Nesseby,1838-1855)

Folketelling 1865 i Trondheim kjøpstad – Kongens gade ”Tugthuset”

 • Ugift fange Hanno Roska, 29 år, født i Nesseby

Folketelling 1875 i Trondheim kjøpstad – Liste over fangerne i Trondhjems Tugthus

 • Søfin Hans Roska, født 1836 i Nesseby

Folketelling 1885 i Nesseby, bosted Burnjarg

 • Fattiglem, blind, Hanno Mathissen Roska, født 1820 i Vadsø

Død den 7.januar 1889 ugift sjøfinn og fattiglem Hans Mattisen Roska, bopæl Nesseby, dødsårsak vattersot (Ministerialbok Nesseby 1885-1985)

Gå til INNHOLD